Ερευνητικά Προγράμματα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. “για μέλη ΔΕΠ και Eρευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας” “Implementation of an Integrated System for the Support and Rehabilitation of Motor Functions Through a Hybrid Brain-Computer Interface”

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παντελεήμων Ασβεστάς
Κωδικός ΕΛΙΔΕΚ: HFRI-FM17-1540
Χρονική Διάρκεια: 2020 – 2022 (36 μήνες)
Προϋπολογισμός: 190.000 €

ΕΣΠΑ 2014-2020 "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β'" "Deep learning algorithms for molecular imaging applications"

Αριθμός πρότασης ΕΔΒΜ103 (1426)
Χρονική Διάρκεια: 2019 – 2020 (15 μήνες)
Ακαδημαϊκός Σύμβουλος: Γκλώτσος Δημήτριος, Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος: Κωστόπουλος Σπυρίδων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 "Υπολογιστικά μοντέλα για την προσομοίωση εικόνων μικροσκοπίας"

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημήτριος Γκλώτσος
Προϋπολογισμός: 5.000 ευρώ

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015 (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

“Ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Έγκαιρη Διάγνωση του Κακοήθους Μελανώματος [MARK1]”

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Διονύσιος Κάβουρας

Κωδικός ΓΓΕΤ ISR3233

Χρονική Διάρκεια: 2014 – 2015 (15 μήνες)

Προϋπολογισμός 414.000 ευρώ.

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 2012-2014 (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

“Πολυκαναλικό Μικροκυματικό Ραδιόμετρο για Μετρήσεις Θερμοκρασίας του Εσωτερικού του Ανθρώπινου Σώματος MMR-IBTM”

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Διονύσιος Κάβουρας

Κωδικός ΓΓΕΤ 12CHN181

Χρονική Διάρκεια: 2013 – 2015 (27 μήνες)

Προϋπολογισμός 441.000 ευρώ.

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Αθήνας (ΕΚΔιΒιΜ / ΕΣΠΑ 2007-2013)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» – Ειδικός στόχος 11.1.1 – MIS 379389

EPOCA – Development of a classification system for electroencephalographic Evoked Potentials related to the observation of correct or incorrect actions

Επιστ. Υπεύθυνος: Ερρίκος Βεντούρας
Κατηγορία: 11. Τεχνολογία. Αρ. πρότασης 222, Υποέργο 47
Προϋπολογισμός: 83.000 ευρώ

CADMAMMO – Innovative computer-aided decision making system, combining mammographic, histological and cytological image data, for improving breast cancer clinical management

Επιστ. Υπεύθυνος: Διονύσιος Κάβουρας
Κατηγορία: 3. Βιολογικές και Ιατρικές επιστήμες. Αρ. πρότασης 34, Υποέργο 10
Προϋπολογισμός: 83.000 ευρώ

PROSPECTRA – Protein mass spectrometry analysis for prostate cancer biomarkers identification

Επιστ. Υπεύθυνος: Ιωάννης Καλατζής
Κατηγορία: 3. Βιολογικές και ιατρικές επιστήμες. Αρ. πρότασης 38, Υποέργο 17
Προϋπολογισμός: 83.000 ευρώ

COST - Next Generation Sequencing Data Analysis Network

Συμμετέχων για το ΤΕΙ Αθήνας: Δημήτριος Γκλώτσος
Χρονική διάρκεια: 2011 – 2015 (48 μήνες)
Προϋπολογισμός: ~400.000 ευρώ

ΙΚΥ - Μεταδιδακτορική Έρευνα στην Ελλάδα

Ανάπτυξη υπολογιστικού συστήματος για την επεξεργασία, ανάλυση και ταξινόμηση πρωτεωμικών σημάτων φασματοσκοπίας μάζας για τον προσδιορισμό βιοδεικτών στο καρκίνο της ουροδόχου κύστεως

Υπεύθυνος: Διονύσιος Κάβουρας
Μεταδιδακτορικός ερευνητής: Σπυρίδων Κωστόπουλος
Χρονική διάρκεια: 1/2/2011 – 31/1/2012
Προϋπολογισμός: 7.200 ευρώ

Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ’ ΚΠΣ)

‘Εργο: ΑΠΠΣ ΤΕΙ Αθήνας

MIS 75448 / Επιστημονικός υπεύθυνος έργου: Δρ. Δήμος Τριάντης, Καθηγητής

Υποέργο: Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

Επιστημονικός υπεύθυνος υποέργου: Ερρίκος Βεντούρας
Χρονική διάρκεια: 1.5.2003 – 31.12.2006
Προϋπολογισμός: 210.300 ευρώ (εκ των οποίων 163.655 ευρώ αυτεπιστασία)

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ’ ΚΠΣ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΙΙ» – Μέτρο 2.2 / Ενέργεια 2.2.3 / Πράξη 2.2.3.ζ

‘Εργο: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΙ Αθήνας

Επιστημονικός υπεύθυνος έργου: Δρ. Χρήστος Κίτσος, Καθηγητής

Υποέργο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (SVM) ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (PNN)

Επιστημονικός υπεύθυνος υποέργου: Ερρίκος Βεντούρας
Χρονική διάρκεια: 1.2.2004 – 31.8.2006
Προϋπολογισμός: 50.052 ευρώ

Υποέργο: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

Επιστημονικός υπεύθυνος υποέργου: Διονύσιος Κάβουρας
Χρονική διάρκεια: 1.2.2004 – 31.8.2006
Προϋπολογισμός: 55.723 ευρώ

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΑΛΗΣ» ΤΕΙ Αθήνας

Ανάπτυξη στοχαστικού μαθηματικού μοντέλου για την προσομοίωση πειραμάτων ανάκτησης φθορισμού μετά από φωτολεύκανση με σκοπό την μελέτη των κινητικών ιδιοτήτων σημασμένων πρωτεϊνών

Υπεύθυνος: Διονύσιος Κάβουρας
Μεταδιδακτορικός ερευνητής: Δημήτριος Γκλώτσος
Χρονική διάρκεια: 1.2.2008 – 31.1.2009
Προϋπολογισμός: 7.200 ευρώ

ΑΘΗΝΑ 2004 (Επιτροπή Ερευνών ΤΕΙ Αθήνας)

Χαρακτηρισμός του δερματικού ιστού με τη μέθοδο της οπτικής φασματοσκοπίας ανάκλασης: Ανάπτυξη διαγνωστικής μεθόδου

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ι. Σιανούδης, Τμήμα Φυσικής-Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών, ΤΕΙ Αθήνας
Συμμετοχή Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων: Ιωάννης Καλατζής
Χρονική διάρκεια: 1/2/2005 – 31/12/2006