Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται:

  • Κυρίως από Καθηγητές του Τομέα Βιοεπιστημών και Βιοϊατρικής Πληροφορικής του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και άλλα μέλη ΔΕΠ του  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου. 
  • Από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)
  • Από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων και προσφορά υπηρεσιών από το Εργαστήριο.
  • Μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες καθηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτωση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν την αποστολή και τους στόχους του Εργαστηρίου.