Διοίκηση

Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας – ΕΙΣΕ διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τομέα Βιοεπιστημών και Βιοϊατρικής Πληροφορικής του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο όποιο ανήκει το Εργαστήριο και διαθέτει σχετικό γνωστικό αντικείμενο.  Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου, εκλέγεται με τριετή θητεία. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες όπως:

  • O συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού – μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου.
  • H υποβολή στη Συνέλευση του Τομέα και Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου. 
  • H μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των εσόδων και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου.
  • H υποβολή στη Συνέλευση του Τομέα και του Τμήματος του ετήσιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.
  • H εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς.
  • Mεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων του Εργαστηρίου.
  • Mεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργάνωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
  • Mεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου.
  • Eισηγείται στο Τμήμα για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών.
  • Yπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζεται με το Εργαστήριο και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου.